Regulamin sklepu internetowego Sklep Hasające Zające

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy/zwrotu/reklamacji

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 t.j. ze zm.).
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie – w przypadku osoby fizycznej – osoba pełnoletnia.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Sklep Hasające Zające prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.sklep.hasajacezajace.com.

Sprzedawca
JUSTYNA ZAJĄC, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HASAJĄCE ZAJĄCE JUSTYNA ZAJĄC, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9661993310, nr REGON 522354780, ul. Reduta 42/25, 31-421 Kraków.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy:
  Sklep Hasające Zające, ul. Pułkowa 3a/31, 15-143 Białystok
 2. Adres e-mail: sklep@hasajacezajace.com
 3. Numer telefonu: +48 537 369 360

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  a. urządzenie z dostępem do Internetu
  b. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  a. za pomocą karty płatniczej:
  – Visa
  – Visa Electron
  – MasterCard
  – MasterCard Electronic
  – Maestro
  b. BLIKiem
  c. przelewem błyskawicznym
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie, akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od metody dostawy wybranej przez Kupującego:
  – Do paczkomatów InPost
  – Kurierem
  – Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a. w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru;
  b. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą mailową na adres zwroty@hasajacezajace.com.
 4. Kupujący, odsyłając towar, musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy/zwrotu/reklamacji, umieszczonego na końcu Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację drogą mailową dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu środki poniesione za zwracane produkty, bez kosztów dostawy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma towar.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na formularzu odstąpienia od umowy/zwrotu/reklamacji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:
  Hasające Zające Justyna Zając, ul. Pułkowa 3a/31, 15-143 Białystok, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Warunkiem koniecznym nabycia treści cyfrowych jest zaakceptowanie oświadczenia o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  b. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  d. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres email zwroty@hasajacezajace.com.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na własny koszt na adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail zwroty@hasajacezajace.com.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  d. internetowej platformy ODR.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  a. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6ust. 1 lit. b RODO),
  b. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  a. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych
  – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  a. dostępu do swoich danych osobowych
  b. ich sprostowania,
  c. usunięcia
  d. ograniczenia przetwarzania,
  e. przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo:
  f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1  lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego w granicach prawem dopuszczonych jest wyłączona.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia Sklepu w dniach roboczych z zastrzeżeniem, że taka informacja o czasowym  zamknięciu umieszczona zostanie na stronie głównej. Równoznaczne jest to z brakiem możliwości zakupów. W powyższej sytuacji wszelkie terminy związane z odstąpieniem od umowy/zwrotem/reklamacją zostają automatycznie przedłużone o ilość dni roboczych, w których Sklep nie będzie funkcjonował.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu/reklamacji: 

Pobierz formularz (.pdf)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTU/REKLAMACJI
(formularz ten należy wypełnić i odesłać razem z produktem)

HASAJĄCE ZAJĄCE JUSTYNA ZAJĄC
ul. Pułkowa 3a/31, 15-143 Białystok
adres e-mail: sklep@hasajacezajace.com

– Ja/My(*)                                                                  niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym (*) zwrocie(*)/reklamacji(*)/odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów(*) :

– Przyczyna  zwrotu/reklamacji (**)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) :

– Adres Konsumenta(-ów) :

– Rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki

Nazwa Banku:

Numer rachunku bankowego:

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego:


Podpis Konsumenta(-ów)

Data                           

(*) Niepotrzebne skreślić

(**) Uzupełnić tylko w przypadku zwrotu/reklamacji